خدمات در منزل (Home Care)

در این بخش کلیه خدمات تشخیصی، درمانی، توانبخشی، مراقبتی، پرستاری، دیده‌بانی و سرگرمی برای جلوگیری از گوشه‌گیری و از دست دادن توانمندی‌های فرد و نیز آماده‌سازی مکان زندگی متناسب با وضعیت جسمی و روحی وی برای بهره‌مندی از زندگی باکیفیت‌تر ارائه می‌شود.
کادر درمان ما اعم از پزشک عمومی، متخصصین حوزه‌های مختلف، تیم توانبخشی، پرستاری، مراقبتی، آزمایشگاهی و مهندسی پزشکی بر حسب نیاز پس از تریاژ اولیه به خانه شما می‌آیند و توانخواه، بیمار و یا سالمند شما را برای زندگی باکیفیت‌تر و مستقل‌تر حمایت و آماده می‌کنند.
در این خصوص برنامه‌های متنوع سرگرمی، گردشی، آموزشی و حمایتی برای توانخواهان عزیز در منزل و خارج از منزل برای جلوگیری از گوشه‌گیری و نیز بهره‌مندی از توانمندی‌های این عزیزان ارائه می‌شود.
در صورت نیاز تیم مهندسی پزشکی ما منزل و مکان‌های مورد نیاز شما را برای برخورداری از زندگی با کیفیت‌تر و مستقل‌تر به یک محیط آرام و آسوده تبدیل می‌سازند.